นักลงทุนสัมพันธ์

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 โดยครอบครัวพรรณนิภา เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 2 บริษัท ได้แก่ TQM Broker เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และ TQM Life เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท ได้แก่ Casmatt เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ และบริษัทร่วมอีก 1 บริษัท ได้แก่ TQLD เป็นผู้ให้บริการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

วิสัยทัศน์


เป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน ด้วยคุณภาพ ความยั่งยืน และตอบแทนสังคม โดยส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัยแก่ประชาชน และให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า รวมไปถึงการคิดค้น ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การส่งเสริมการขายกับบริษัทประกันภัยให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด รวมทั้งมอบสิ่งดี ๆ แก่สังคมเพื่อเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม

พันธกิจ


 1. เป็นที่ปรึกษาในการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับลูกค้า
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรมให้มีคุณภาพ
 3. พัฒนาระบบการทำงานให้ล้ำหน้าเพื่อบริการที่ดีเลิศ
 4. บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สร้างเครื่องหมายการค้า TQM ให้เป็นที่ยอมรับและอยู่ในใจลูกค้าตลอดไป
 6. สร้างและรักษาพนักงานให้เป็นที่ปรึกษาประกันภัย และการเงิน มืออาชีพที่มีคุณภาพชีวิต และมีความสุขคู่กับองค์กร
 7. ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และตอบแทนสังคม

ลักษณะในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต รวมทั้งถือหุ้นในธุรกิจที่สนับสนุนการให้บริการนายหน้าประกันภัยอีก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ และธุรกิจที่ให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด “TQM Insurance Broker” ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยผ่าน TQM Broker ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 TQM Broker ขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยทั้งสิ้นกว่า 130 ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้ รวมทั้งสิ้น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มประกันรถยนต์ (Motor) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย
  1. กลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
  2. กลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
 2. กลุ่มประกัน Non-Motor ประกอบด้วย การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) และประกันวินาศภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันภัยทรัพย์สิน (Property insurance) ประกันภัยความรับผิดทางกฎหมายต่อสาธารณชน (Liability Insurance) ประกันภัยวินาศกรรม (Engineering Insurance) ประกันภัยความเสี่ยงภัยด้านการเงิน และการค้ำประกัน (Financial Insurance) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident : PA) ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ประกันภัยการเดินทาง หรือประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (Miscellaneous) เป็นต้น
TQM Insurance Broker เว็บไซต์
ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต

บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด “TQM Life Insurance Broker” ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตผ่าน TQM Life ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 TQM Life ขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั้งสิ้นกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้ รวมทั้งสิ้น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. ประกันชีวิตประเภทรายบุคคล
 2. ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม
TQM Life Insurance Broker เว็บไซต์
ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์

บริษัท แคสแมท จำกัด “Casmatt” ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ ผ่าน Casmatt ซึ่งครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบกระบวนการทางธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาดดิจิตอล และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาด้านการติดตั้งระบบปฏิบัติงานและการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูล โดยพนักงานของ Casmatt ส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ผ่านการอบรม ISO29110 ISO20000 และ ISO27001

Casmatt เว็บไซต์
ธุรกิจให้บริการด้านคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย

บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด “TQLD” ให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย ผ่านรูปแบบของการกรอกข้อมูลโดยลูกค้า และการให้บริการคำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ www.noon.in.th ผ่าน TQLD เพื่อเป็นช่องทางให้กับลูกค้าในการค้นหาข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลา ทั้งนี้การให้บริการของ TQLD รวมถึงการให้คำแนะนำในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย และการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าจากการกรอกข้อมูลความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่มีความต้องการแตกต่างกัน ทั้งนี้ เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แล้วมีความสนใจที่จะทำประกันภัย ข้อมูลของลูกค้าจะถูกส่งผ่านระบบเชื่อมต่อข้อมูล (Application Programming Interface : API) มายังระบบของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานขายได้เสนอขายประกันภัยต่อลูกค้าต่อไป

TQLD เว็บไซต์

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

การมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

การมีพันธมิตรที่เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 40 บริษัท และมีเครื่องหมายทางการค้าที่เข็งแกร่ง

การมีช่องทางให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน โทร. 1737, www.tqm.co.th, แอปพลิเคชั่น และ ไลน์ เป็นต้น

การบริการที่นอกเหนือจากการเป็นนายหน้าประกันภัยทั่วไป อาทิ ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง การประสานงานเคลมประกัน การมีรถให้ใช้ระหว่างซ่อม เป็นต้น

การบริหารโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ

การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาประกันภัยและด้านการเงินมืออาชีพ

คณะผู้บริหาร

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

ประธานบริษัท

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

นางสาวรัตนา พรรณนิภา

ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)

นายอำพน อ้นเอี่ยม

ประธานบริหารปฎิบัติการ (COO)

นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์

ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

ข้อมูลสัดส่วนรายได้ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายได้รวมและกำไรสุทธิ

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

หน่วย : ล้านบาท

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายปันผล
การกำกับดูแลกิจการ
โครงการในอนาคต

ข่าวและกิจกรรม

TQM เคาะราคา IPO 23 บาทต่อหุ้น

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น เคาะราคาเสนอขาย IPO 23 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อ 12 – 14 ธ.ค.นี้ ระดมทุนลุยระบบออนไลน์ รับกระแส insurtech

TQM ให้ข้อมูลนักลงทุนก่อนเข้าจดทะเบียน