นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ TQM
ราคาล่าสุด
51.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+1.00 (1.97%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
603,700

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ จำแนกตามประเภทรายได้ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562

รายได้รวมและกำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

วีดีโอบริษัท

เป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน ด้วยคุณภาพ ความยั่งยืน และตอบแทนสังคม โดยส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณภาพ

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2562 ดาวน์โหลด
ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงิน, คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ, รายงานประจำปี และอื่นๆ
วันพุธ
20 พ.ย. 2562
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ ประจำ ไตรมาส 3/2562
เวลา: 14.00-16.00 ทีคิวเอ็ม สำนักงานใหญ่
กิจกรรมทั้งหมด
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายปันผล
การกำกับดูแลกิจการ
โครงการในอนาคต